Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

TẶNG QUÀ CHO CBGVNV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020


CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG TẶNG QUÀ CHO CBGVNV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020