Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

NHÀ TRƯỜNG ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA


Ngày 31/12/2019 nhà trường được chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên công nhận danh hiệu " Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" , đạt chuẩn trong Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Giai đoạn 2015 - 2019