Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Hoạt động góc sáng tạo phòng Montessori chào mừng ngày 20/10/2020