Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Hoạt động chuyên đề tổ chức giờ ăn cho trẻ lớp 3 Tuổi A2