Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460
 • Đinh Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934498378
  • Email:
   dinhthuy069@gmail.com
 • Nguyễn Thị Xiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977417546
  • Email:
   Vuminhkhangnhat@gmail.com
 • Vũ Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0369999436
  • Email:
   thaokhanh7185@gmail.com
 • Doãn Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Điện thoại:
   0989132509
  • Email:
   doanhoaipd1982@gmail.com
 • Bùi Hạnh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0978868273
  • Email:
   buihanhvan83@gmail.com